سه شنبه, 02 20th

Last updateدوشنبه, 19 Feb 2018 7pm

گردش ، ورزش ، نشاط   همراه با  انجمن گردشگري ورزشي

بررسي و نقد طرح « برنامه ملي توسعه گردشگري ايران»

بررسي و نقد طرح « برنامه ملي توسعه گردشگري ايران»

بررسي و نقد طرح « برنامه ملي توسعه گردشگري ايران»

قسمت اول

از سال 1379 تا سال 1381 طرحي با عنوان « برنامه ملي توسعه گردشگري ايران» توسط سازمان ايرانگردي و جهانگردي (قبل از ادغام) انجام گرفت. برنامه ملي توسعه گردشگري با حمايت شورايعالي ايرانگردي و جهانگردي و پشتيباني برنامه عمران سازمان ملل متحد و سازمان وابسته آن يعني سازمان جهاني جهانگردي تهيه و تنظيم شده است. برنامه ملي بوسيله يك گروه چند رشته اي متشكل از متخصصين و كارشناسان ملي و بين المللي و ضمن همكاري با ساير ادارات سازمان ايرانگردي و جهانگردي، بخش گردشگري و همچنين ساير سازمان هاي ذيربط در سطح ملي واستاني تنظيم گرديده است. گروه پروژه تحت رياست و هدايت آقاي دكتر نصرالله مستوفي رئيس ملي پروژه، متشكل بود از خانم منوشا ميشرا رئيس گروه ملي، 14 نفر متخـــصصين و كارشناسان ملي و 4 نفر متخصصين فني بين المللي در رشته هاي برنامه ريزي توسعه گردشگري، توسعه منابع انساني، بازاريابي و ارزيابي اثرات اقتصادي بوده كه اسامي برخي از آنها به شرح زير است :

ـ آقاي لودويك .ج.ريدر ، مشاور ارشد فني

ـ آقاي رابرت كلوردن ، كارشناس بازاريابي بين المللي

ـ خانم نارزالينا ليم ، كارشناس بين المللي توسعه منابع انساني

بطور كلي خروجي حاصل از انجام اين پژوهش موارد بسياري را در رابطه با فعاليت گردشگري از ايران از وضعيت موجود تا وضعيت مطلوب در بر مي گيرد. اين طرح با توجه به خروجي آن داراي نقاط قوت و ضعفي كه نقدي همه جانبه را ضروري ساخته است. از اين منظر سعي بر آن است كه نتايج و خروجي هاي حاصل از اين طرح توسط نگارنده مورد ارزيابي قرار گيرد.هرچند اين نكته قابل ذكر است كه اين امر نه به معناي رد تمامي طرح و نه به معناي قبول دربست اين طرح مي باشد. در وهله اول در اين قسمت به بيان يكي از خروجي هاي مهم اين طرح مي پردازيم.

در رابطه با منطقه بندي گردشگري در ايران هفت منطقه گردشگري  كه در طرح توسعه ملي گردشگري ايران مشخص شده اند به شرح زير مي باشد :

ý  منطقه 1 منطقه البرز مشتمل بر استان هاي ساحلي درياي خزر ( مازندران و گلستان) ، استان هاي كوهستاني و كويري تهران ، سمنان ، قم ، قزوين و مركزي.

ý  منطقه 2    منطقه سبلان مشتمل بر استان ساحلي درياي خزر ( گيلان) ، استان كوهستاني اردبيل ، استان آذربايجان شرقي و دشتهاي استان زنجان.

ý  منطقه 3  منطقه غربي مشتمل بر استانهاي همدان ، آذربايجان غربي، كردستان ، كرمانشاه ، ايلام و لرستان.

ý  منطقه 4  منطقه پايتخت باستاني مشتمل بر دشتهاي استان خوزستان و منطقه كوهستاني استان چهارمحال بختياري .

ý  منطقه 5 منطقه قلب ايران (پرشيا) مشتمل بر استانهاي كوهستاني و كويري اصفهان و فارس و استان كوهستاني كهگيلويه و بوير احمد و استان ساحلي بوشهر.

ý  منطقه 6 منطقه كاروان جنوبي مشتمل بر استانهاي كويري يزد وكرمان و استان ساحلي هرمزگان.

ý  منطقه 7  منطقه مرزهاي شرقي مشتمل بر استان  خراسان و مناطق كويري و ساحلي سيستان و بلوچستان.

نقشه زير نشان دهنده منطقه بندي حاصل از طرح توسعه ملي گردشگري در ايران مي باشد.

محل قرارگیری: صفحه اصلی بانک مقالات گردشگری بررسي و نقد طرح « برنامه ملي توسعه گردشگري ايران»