سه شنبه, 02 20th

Last updateدوشنبه, 19 Feb 2018 7pm

گردش ، ورزش ، نشاط   همراه با  انجمن گردشگري ورزشي

نقش ورزش ساحلي در توسعه گردشگري خليح فارس

 نقش ورزش ساحلي در توسعه گردشگري خليح فارس

نام اثر : نقش ورزش ساحلي در توسعه گردشگري خليح فارس

نویسنده : نويسنده : اعظم موسوي بافتحي

مقدمه
تنوع محيطي، پيشينه كهن و فرهنگ پرارزش ايرانيان در طبيعت، شهرها، آثار باستاني و بناهاي تاريخي نمود دارد و ايران را از نظر
جاذبه هاي تاريخي، طبيعي و توريستي در رديف كشورهاي ممتاز جهان قرار داده است. ميراث هاي فرهنگي اي كه با طبيعت زيباست و
پيشينه اي به قدمت تاريخ تمدن و فرهنگ انسان همراه است. آثار تاريخي بازمانده از دور ههاي مختلف زندگي انسان در فلات ايران در
كنار چش ماندازهاي طبيعي متنوع ساحلي، كوهستاني، دشتي و كويري همراه و هماهنگ با بناهاي تاريخي و ميرا ثهاي مذهبي و فرهنگي،
مجموعهاي از انگيزههاي گوناگون براي ديدار از ايران فراهم مي سازد.
چهارفصل بودن ايران از منحصر به فردترين ويژگي هاي طبيعي اين كشور است.

 

نقش ورزش ساحلي در توسعه گردشگري خليح فارس نقش ورزش ساحلي در توسعه گردشگري خليح فارس

واحد آموزش انجمن گردشگری ورزشی

محل قرارگیری: صفحه اصلی بانک مقالات گردشگری نقش ورزش ساحلي در توسعه گردشگري خليح فارس