سه شنبه, 02 20th

Last updateدوشنبه, 19 Feb 2018 7pm

گردش ، ورزش ، نشاط   همراه با  انجمن گردشگري ورزشي

تحلیل نقاط قوّت و ضعف گردشگری ورزشی استان مازندران

 

 تحلیل نقاط قوّت و ضعف گردشگری ورزشی استان مازندران

نام اثر :  تحلیل نقاط قوّت و ضعف گردشگری ورزشی استان مازندران

 

نویسندگان
1وحید شجاعی؛ 2فرشاد تجاری؛ 3بهاره سلیمانی تپه‌سری؛ 4مرتضی دوستی پاشاکلایی    
1عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری
2دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
3عضو باشگاه پژوهشگران دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری
4عضو هیأت علمی دانشگاه مازندران


چکیده چکیده
هدف: شناسایی و الویت‌بندی نقاط قوّت و ضعف صنعت گردشگری ورزشی استان مازندران ، هدف تحقیق حاضر بوده است.
روش‌شناسی: 89 نفر از مدیران ارشد اجرایی ورزش استان، مدیران، راهنمایان و افراد مطلع امور گردشگری، کارشناسان ورزشی و نیز خبرگان مدیریت ورزشی که به صورت غیر تصادفی به عنوان نمونه تحقیق انتخاب شده بودند، پرسش‌نامة 42 سوالی محقّق ساخته (روا و پایا) مرتبط با نقاط قوّت و ضعف گردشگری ورزشی را داوطلبانه تکمیل نمودند.
یافته‌ها: نتایج حاصل از آزمون دو‌جمله ای نشان داد که 13 متغیّر به عنوان نقاط قوّت و 29 متغیّر نیز به عنوان نقاط ضعف گردشگری ورزشی استان مازندران شناسایی شده‌اند. همچنین تحلیل داده‌ها با استفاده از آزمون فریدمن نشان داد از میان متغیّر‌های 13 گانه مرتبط با نقاط قوّت گردشگری ورزشی، شرایط مساعد آب و هواییmean rank=9/08)) به عنوان مهم ترین نقطه قوت به شمار آمده و سیستم حمل و نقل(mean rank=5/90) به عنوان کم اهمّیّت ترین نقطه قوت محسوب می‌شوند. همچنین از میان مولفه‌‌های 29 گانه مرتبط با نقاط ضعف گردشگری ورزشی استان، عدم برگزاری مسابقات و تورنمنت‌‌های بین المللی ورزشی با کیفیّت مطلوب در استانmean rank=11/10)) به عنوان مهم ترین نقطه ضعف در نظر گرفته شده و امنیت گردشگران ورزشیmean rank=22/07)) به عنوان کم اهمّیّت ترین نقطه ضعف محسوب می‌شود.
نتیجه‌گیری: جهت توسعه گردشگری ورزشی در استان مازندران ، مدیران باید زیرساخت‌‌های مرتبط با نقاط قوّت را توسعه داده و با اقدامات مقتضی از مولفه‌‌های نشان دهنده ضعف این صنعت بکاهند.

تحلیل نقاط قوّت و ضعف گردشگری ورزشی استان مازندران تحلیل نقاط قوّت و ضعف گردشگری ورزشی استان مازندران

واحد آموزش انجمن گردشگری ورزشی

محل قرارگیری: صفحه اصلی بانک مقالات گردشگری تحلیل نقاط قوّت و ضعف گردشگری ورزشی استان مازندران