یکشنبه, 02 18th

Last updateیکشنبه, 04 Feb 2018 6pm

گردش ، ورزش ، نشاط   همراه با  انجمن گردشگري ورزشي

معمولی ترین کاربرد های تحلیل اقتصادی گردشگری چیست ؟

تحلیل اثر اقتصادی نقش فعالیت گردشگری را در اقتصاد یک منطقه ارزیابی خواهد کرد . سئوالات اساسی که معمولاً یک مطالعه اثر اقتصادی مورد بحث قرار می دهد عبارتند از :

 تحلیل اثر اقتصادی نقش فعالیت گردشگری را در اقتصاد یک منطقه ارزیابی خواهد کرد . سئوالات اساسی که معمولاً یک مطالعه اثر اقتصادی مورد بحث قرار می دهد عبارتند از :

·        گردشگران چه مبلغی در منطقه خرج می کنند ؟
·        چه بخشی از فروش ها که توسط مشاغل محلی صورت می گیرد بواسطه گردشگری است ؟
·        چه مقدار در آمد برای خاواده ها و مشاغل در منطقه تولید می کنند ؟
·        گردشگری از چند شغل در منطقه حمایت می کنند ؟
·        چقدر مالیات از درآمد از گردشگری تولید می شود ؟

معمولی ترین کاربرد های تحلیل اقتصادی گردشگری عبارتند از :

v    ارزیابی اثرات اقتصادی تغییرات فراهم کردن تفریح و فرصت های گردشگری ، تغییرات عرضه ممکن است تغییری را در کمیت مانند شروع تسهیلات جدید و خاتمه تسهیلات فعلی یا گسترش ها و کاهش ظرفیت در بر داشته باشند . تغیرات عرضه ممکن است تغییرات در کیفیت شامل تغییرات در الف ) کیفیت محیط ب) زیر ساخت محیط و خدمات عمومی جهت حمایت گردشگری یا ج) ماهیت محصولات و خدمات گردشگری که در منطقه فراهم می شوند را شامل می شوند .
v    ارزیابی تغییرات اقتصادی تغییر است در تقاضای گردشگری . تغییرات جمعیت ، تغییرات در موقعیت رقابتی منطقه ، بازایابی فعالیت یا تغییر دادن میل ها و سلیقه های مشتری می تواند سطوح فعالیت گردشگری ، مخارج فعالیت اقتصادی مربوطه را تغییر دهند یک مطالعه تأثیر اقتصادی می تواند اهمیت و ماهیت این تأثیرات را برآورده کند.
v    ارزیابی اثرات سیاست ها و کارهایی که بر فعالیت گردشگری بطور مستقیم یا غیر مستقیم تأثیر می گذارند . گردشگری به عوامل زیادی هم در مبداها و هم مقصد هایی بستگی دارد که بطور مکرر خارج از کنترل مستقیم خود صنعت گردشگری هستند . مطالعات تأثیر گردشگری اطلاعاتی را فراهم می آورد  که به تصمیم گیرندگان کمک می کند تا نتایج اقدامات متعدد در خصوص صنعت گردشگری و سایر بخشهای اقتصاد را بهتر درک کنند . بعنوان مثال با استاندارد های آلودگی افزایش یافته هوا در برخی مناطق بواسطه نتایج اقتصادی پیش بینی شده بستن کارخانه هایی که نمی توانند استاندارد های جدید را برآورده کنند مخالفت شده است . سود های گردشگری با این بخش ها مخالفت می کنند با برآورد های دسترسی های بالقوه د درآمد و مشاغل صنایع گردشگری به کیفیت خوب هوا و دید بستگی دارد .
v    فهمیدن ساختار اقتصادی و وابستگی های به یکدیگر بخهای مختلف اقتصاد : مطالعات اقتصادی به ما کمک می کنند تا اندازه ساختار صنعت گردشگری را در یک منطقه معین و ارتباط های آن را با سایر بخشهای اقتصاد بهتر بفهمیم . چنین درک هایی در تشخیص شرکای بالقوه جهت صنعت گردشگری ودر نظر گرفتن صنایع بعنوان بخش استراتژیهای توسعه اقتصادی منطقه ای مفید هستند مسائلی مانند رشد جمعیت ، ثبات و فصلی بودن ممکن است بعنوان بخش این مطالعات مورد بررسی قرار گیرند .
v    گفتگو برا ی طرز عمل مطلوب در اختصاص منابع یا مالیات محلی ، منطقه بندی کردن یا سایر تصمیمات سیاست ، با نشان دادن اینکه گردشگری اثرات اقتصادی مهمی دارد مزایای گردشگری ممکن است اغلب بتواند تصمیم گیرندگان را متقاعد سازد تا منابع بیشتری برای گردشگری اختصاص دهند یا سیاستهایی را ایجاد کنند که گردشگری را تشویق می کند . تخفیفهای مالیات و سایر محرکها که مکرراً به کارخانه های تولید کننده داده می شود خمچنین هتل ها ، لنگر گاه های تفریحی ، و سایر مشاغل بر اساس اثرات اقتصادی ثابت شده در منطقه محلی ، اعطا شده اند .
v    برای مقایسه اثرات اقتصادی در اختصاص منابع دیگر ، سیاست ، مدیریت یا پیشنهاد های توسعه ، تحلیل های تأثیر اقتصادی عموماً جهت ارزیابی مزیتهای وابسته گزینه های مجزا مورد استفاده قرار می گیرد . نقش اقتصادی پیشنهاد های وسیع گردشگری ممکن است به عنوان مثال با گزینه هایی مانند فعالیت استخراج منبع ( استخراج معادن ، جمع کردن چوب ) یا تولید کردن مقایسه شود بعنوان مثال استراتژی های گردشگری که بر تفریح بیرونی ، اردوزنی ، سهولت قرار داد یا قراریا مرکز خرید فروشگاه یک کارخانه تأکید دارند .
منبع : وبلاگ دکتر مهدی سقایی
محل قرارگیری: صفحه اصلی بانک مقالات گردشگری معمولی ترین کاربرد های تحلیل اقتصادی گردشگری چیست ؟